11 май 2022г. от 10.30 ч. в Градска библиотека – Асеновград ще се проведе работна среща „Добри библиотечни практики” на библиотечната общност и РНБ „Иван Вазов” гр. Пловдив по повод НБС и професионалният празник на библиотекаря.

Национална библиотечна седмица 9-13 май 2022г.

Инвестираме в библиотеките – инвестираме в бъдещето ни

ОБРЪЩЕНИЕ на Българска библиотечно-информационна асоциация

Отговорността да бъдем граждани на ЕС
Обединена Европа залага изключително много на качеството на човешките ресурси при изгражда-
нето на икономика на знанието. Образованието и развитието на личността през целия живот се
посочват от Европейската комисия като ключ към посрещането на предизвикателствата в слож-
ната социална, политическа и икономическа ситуация днес.

Ролята на библиотеките
В директивните и програмните документи на Европейската комисия и Съвета на Европа ролята
на библиотеките за развитието на личността и общностите е ясно определена. Те се изграждат
като динамични средища за информация, образование, култура, духовно развитие и социално
общуване. Библиотечният сектор в България отговорно подпомага образованието, квалификация-
та и личностното развитие на българските граждани и влияе върху качеството на живота им, но
се нуждае от нови инвестиции, за да отговаря на изискванията на съвременното информационно
общество.

Библиотеките и справянето с кризи
Библиотеките могат да играят съществена роля за преодоляването на последствията от COVID
пандемията и кризата, следствие войната в Украйна. Библиотеките са потенциални партньори
на правителствата в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН чрез достъпа до
информация, подкрепа на универсалната грамотност и опазването на културното наследство.
Библиотеките предлагат услуги, нужни днес за всеки гражданин и всяка обществена група. Когато
личните доходи са силно редуцирани и несигурни, библиотеките в България са призвани да поемат
икономическата тежест за осигуряване на необходимата информация и литература в подкрепа на
образователното, културното и социалното развитие на хората, особено на тези в неравно-
стойно социално положение. Вложените в библиотеките инвестиции ще се възвърнат мно-
гократно, защото те са демократични институции, достъпни и отворени за всички.

Какво могат библиотеките?
Чрез услугите, които предлагат, библиотеките се стремят да осигуряват на гражданите право-
то на свободен достъп до:
• книги, периодика и други информационни източници
• дигитални колекции и други електронни ресурси
• световни информационни платформи за научно знание
• модерни технологии за търсене на информация, информационен обмен и комуникации
• обучения по информационна и медийна грамотност, финансова грамотност и др. актуални теми
• различни културни събития
• приобщаваща среда за обществени дебати и социални контакти.

Инвестирайте в библиотеките
За да продължат да бъдат жизнени центрове за информация, образование, научни изследвания и
хранилища за паметта на нацията, ние апелираме към законодателната, изпълнителната и мест-
ната власт да предприемат следните неотложни мерки за подобряване на състоянието на българ-
ските библиотеки:
• Библиотечният сектор се нуждае от нова и последователна национална политика, въплътена в
стратегия за развитието му.
• Библиотеките да намерят своето място като основни хранители на книжовните културни цен-
ности в Закона за културното наследство.
• Да бъдат създадени повече възможности за участие на библиотеките в национални и междуна-
родни проекти и програми.
• Да бъдат предвидени преференциални условия за библиотеките в промените на нормативната
база за авторското право и сродните му права с цел защита на обществения интерес при полз-
ването на съвременни форми на съхранение и разпространение на информацията.

Обществени библиотеки
• Да започне реформа в мрежата, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички
граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят.
• Да започне прилагането на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване при определя-
не на финансирането им, което ще гарантира необходимите условия за качествено библиотечно
обслужване.
• Да бъдат завишени стандартът за финансиране на делегираните държавни дейности и стандар-
тът за закрити площи в съответствие с реалните потребности.
• Да се превърнат в място за достъп до електронното управление, като гарантират експертна и
консултантска помощ за гражданите при използването на услугите му.

Училищни библиотеки
• Да бъдат изпълнени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по
отношение на създаването и функционирането на библиотеки във всяко училище – важен
елемент в образователния процес.

Научни и академични библиотеки
• Да бъдат признати като портал за достъп до научна информация в процеса на научноизследова-
телската и академичната дейност.
Ние, библиотечните специалисти, призоваваме за инвестиции в библиотеките
и гарантиране правото на българските граждани да ползват модерни библиоте-
ки, за да бъдат равноправни граждани на ЕС и да изпълняват своите отговорнос-
ти на съвременни личности, допринасящи за развитието на обществото.