Читалня

Общата читалня предоставя за ползване библиотечни документи от всички области на знанието. Тук се съхраняват няколко колекции: от справочна литература – енциклопедии, справочници, речници на български и чужди езици и библиографски указатели; от периодични издания и текуща преса. Списъкът на периодичните издания чрез покупка, абонамент или дар се изготвя от специалистите, работещи в справочно-библиографския отдел, след внимателно проучване на източниците и съобразно специфичните потребности на потребителите. Извършва се автоматизирана аналитико-синтетична обработка на документите; поддържат се тематична и краеведска картотека.

Читалнята разполага с 40 работни места. Със създадените редица удобства за посетителите, квалифицираната консултантска помощ, бързината и качеството на обслужване, читалнята се превръща в едно от най-посещаваните звена в библиотеката.

Услуги

– Информация за наличност на книга, периодично издание или статия.

– Ползване в читалнята на книги.

– Ползване в читалнята на периодични издания, текущи и от минали години.

Чуждоезиковата читалня

Разположена в екзотичния двор на Залата за свободен достъп и помества библиотечни документи на английски, френски, немски и испански език. Колекцията предлага ценни справочни издания за самоподготовка и обучение по чужд език и богата художествена литература.