Отдел Изкуство

Отдел „Изкуство” разполага с богат фонд от книги, периодични издания, графични и нотни издания, репродукции, плочи, касети, диафилми и диапозитиви, CD и DVD в областта на изобразителните изкуства, музика, архитектура, театър и театрознание, хореография и балет, киноизкуство, художествена фотография, нумизматика, промишлена естетика и др. Обслужват се читатели от всички възрастови групи чрез заемане на библиотечни документи за дома или ползване на справочни издания и албуми в читалня. Провеждат се срещи с представители на клубове по интереси, обсъждат се теми, свързани с културния живот на общността, организират се изложби. Наличието на пиано в лекционната зала позволява организиране на концерти и годишни празници.

Услуги

– Заемане на книги.

– Ползване и заемане на периодични издания, текущи и от минали години.

– Извършване на тематични и фактографски устни и писмени справки.

– Организиране на културни събития.

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на email: gbph.art.department@gmail.com