Комплектуване, обработка и каталогизация

Спецификата на този отдел е обусловена от структурата на библиотеката с единен фонд, координирано комплектуване и каталогизация. Основните насоки се определят от годишния план, съчетан с постоянно актуализиране и проучване на нови информационни източници. Следят се новостите в издателската продукция; фондът се попълва с научна, художествена и учебна литература по профилите на библиотеката чрез покупка, дар и участия в проекти и програми. Това е комплексен отдел, в който се организира комплектуването и регистрацията на нови документи, библиотечната им и автоматизирана обработка, поддържането на система от каталози. От 2003 г. се изгражда електронен каталог. Във всички зали и читални се поддържат азбучни и систематични каталози и картотеки, разкриващи фонда на библиотеката от различен аспект.