Правилник за устройството и дейността на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград

Раздел първи

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Правилник определя устройството, дейността, функциите и финансирането на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград.

Чл.2. Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград е научен, образователен, информационен и културно-просветен институт с местно значение, който участва в осъществяване на общинската политика по издирване, събиране, опазване и разпространение на книжовното богатство и нетрадиционните носители на информация в община Асеновград. Тя е основното общодостъпно книгохранилище в региона, архив на краеведската литература и на местния печат, център за комплексно библиотечно обслужване на потребителите, за библиотечно-библиографска информация и библиография по краезнание, териториален център на библиотечното дело.

Чл.З. Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград е общински културен институт по начина на финансиране, обществена библиотека съгласно Закона за обществените библиотеки, а според задачите и териториалния обхват осъществява дейността си на територията на община Асеновград.

Чл. 4. Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 03.01.2011 г. със Заповед на Кмета на Община Асеновград, със статут на Градска библиотека от 12.03.1997 г. приет с Решение № 364 и № 422 от 1997 г. на Общински съвет Асеновград, с официално наименование и собствен печат. Градска библиотека „Паисий Хилендарски” е регистрирана в Агeнцията по вписванията , регистрирана с Булстат 176020070 и в публичния регистър на обществените библиотеки на основание чл.10, ал.1 от Закона за обществените библиотеки, воден от Министъра на Културата под регистрационен № 624/2016 г.

.

Раздел втори

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – АСЕНОВГРАД

Чл.5. Функциите на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград се определят от нейната главна цел – да осигурява на потребителите търсените от тях библиотечни документи и актуална информация по интересуващите ги теми. Тя осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно- информационното обслужване и съдейства за изграждане на гражданското и информационното общество.

Чл.6. (1) Основни функции на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград

1. Събира, обработва, организира, съхранява, комплектува и предоставя за ползване от потребителите фондовете от печатни и непечатни библиотечни документи от всички отрасли на знанието, съобразно с общите за всички библиотеки и специфичните за района задачи.

2. Организира фондовете си по установените в нормативните документи правила. Обработва своевременно новите постъпления и прочиства редовно фондовете си.

3. Поддържа система от каталози и картотеки, рекламни дипляни, указатели и други средства.

4. Осигурява на потребителите достъп до библиотечни документи от фондовете на библиотеката в заемните и читалните и универсален достъп до информация.

5. Осъществява междубиблиотечно заемане и доставка на документи по електронен път.

6. Предоставя за ползване от потребителите собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели и до външни мрежови ресурси и бази данни.

7. Съобразно потребностите на потребителите и информационно-техническите си възможности, извършва определени платени услуги. Развива библиографска, информационна, справочна и краеведска дейност, организира издирване, събиране и библиографско описание на библиотечни печатни документи и материали, отразени в местния печат, свързани с родния край.

8. Участва в научно-изследователска, събирателска и издателска дейност в региона и страната, публикува и разпространява препоръчителни библиографски, краеведски и информационни издания, проучвания, статии и др.

9. Поддържа и актуализира автоматизираните библиотечно-библиографски процеси.

10. Поддържа контакти с институции и фондации в страната център е на общосоциални културни дейности.

(2) Допълнителни функции на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”-Асеновград:

1. Функционира като общински методичен и координационен център в помощ на читалищните и училищните библиотеки от общината.

2. Оказва съдействие за повишаване на квалификацията на специалистите.

3. Популяризира фондовете си чрез различни библиотечни инициативи и изяви.

4. Съдейства на Общинската администрация при реализиране на културната

политика в областта на библиотечното дело.

5. Организира културно образователни и информационни инициативи и изяви

  • срещи с писатели и поети;
  • музикално-поетични вечери;
  • концерти и спектакли;
  • художествени и фотоизложби;
  • изложби-базари, представящи художествена, научна и научно-популярна литература;
  • мероприятия с деца и ученици от града и общината и др.

6. Подпомага образованието, учебните и културните интереси на потребителите. Развива дейности и предлага услуги, с които отговаря на променящите се потребности на потребителите.

7. Подпомага обществено-икономическото и духовно развитие на района.

8. Извършва други дейности и услуги, свързани с основната ѝ дейност.

Раздел трети

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – АСЕНОВГРАД.

РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл.7 .(1) Структурата на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград се състои от отдели и сектори.

1. Административно – финансов отдел:

2. Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация”;

3. Отдел „ Възрастни”

– Сектор „Заемна”

– Сектор „Читалня”

4. Отдел „Изкуство”;

5. Детски отдел – „Заемна за дома” и „Читалня”;

6. Библиотечно-информационен център

7. Дигитален център

(2) Промените в структурата на  Градска библиотека се утвърждава от кмета на община Асеновград  по предложение на директора на института .

Чл.8. Длъжностите в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”- Асеновград се определят съгласно НКДП, утвърдени с поименно щатно разписание, съгласувано/одобрено/ от Кмета на Община Асеновград.

Чл.9. (1). Градска библиотека„Паисий Хилендарски”- Асеновград се ръководи от директор.

(2). Директорът се назначава от Кмета на община Асеновград въз основа на конкурс.

(3) . За директор на  Градска библиотека – Асеновград  се назначава лице с висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ с три години професионален опит в библиотека.

Чл.10. Директорът на библиотеката има следните права и задължения:

(1) . Ръководи и контролира цялостната дейност на библиотеката и носи отговорност пред ръководството на общината.

(2) . Представлява библиотеката пред органите на държавната и местната власт, осъществява контакти с външни институти, организации и структури за осигуряване дейността и перспективното развитие на библиотеката.

(3) . Съставя и управлява бюджета на библиотеката като второстепенен разпоредител с кредити по бюджета и носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното му използване, спазва финансовата дисциплина и опазва имуществото на библиотеката.

(4) . Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със специалистите, служителите и помощно-обслужващия персонал с месторабота Библиотеката.

(5) . Разрешава отпуските и командирова служителите.

(6) . Издава заповеди, утвърждава документи, вътрешния ред и реда за ползване на услугите, както и длъжностните характеристики на служителите и щатните разписания.

(7) . Следи за спазване на трудовата и технологична дисциплина, на правилника за вътрешния ред и в случай на нарушения, налага предвидените в Кодекса на труда наказания.

(8). Изработва и променя длъжностните характеристики в промяната на приоритетите на библиотеката.

(9) . Организира и изготвянето на годишни планове, анализи, прогнози и контролира тяхното изпълнение.

(10) . Участва в работата на национални и международни форуми по проблемите на библиотечно-информационното обслужване.

(11) . Инициира, координира и контролира участието на библиотеката в проекти и програми с местно, регионално, национално и международно значение

(12) . Осъществява контакти с други културни институти, неправителствени организации за развитие на съвместни програми и проекти. Развива партньорски взаимоотношения с библиотеки от страната и чужбина.

(13) . Делегира някои от предоставените му правомощия при отпуск.

(14) . Всички останали права и задължения на директора са регламентирани в длъжностната характеристика, утвърдена от кмета на Общината.

Чл.11. Задълженията на всеки работещ в библиотеката са регламентирани чрез длъжностна характеристика на всяко работно място в библиотеката и тази длъжностна характеристика е задължителна.

Чл.12. Към библиотеката се създават съвещателни органи, съставът на които се определя със заповед на Директора:

1. Съвет по комплектуване – съвещателен орган на ръководството на библиотеката, относно формирането и организацията на библиотечните фондове.

2. Други –  с временен или постоянен статут, до преустановяването им със заповед на Директора.

Чл.13. Ръководството на Градска библиотека„Паисий Хилендарски”- Асеновград  осъществява:

(1) . Административно-организационно – от кмета на община Асеновград.

(2) . Методически – от Министерството на културата, Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” като национален институт, Народна библиотека „Иван Вазов” като зонален координиращ център.

Раздел четвърти

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Служителите в Градска библиотека са задължени:

1. Да спазват библиотечните стандарти, нормативи и правила, действащи съгласно Закона за обществените библиотеки, Правилата за обслужване на потребителите на библиотеката и Етичния кодекс на библиотекарите.

2. Да запознават новите потребители с реда за ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, със задълженията и правата им;

3. Да оказват помощ на потребителите при работа със справочния апарат на библиотеката;

4. Да консултират потребителите при ползване на интернет за търсене на информация за образователни, социални и научни цели и при достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

5. Да информират потребителите за възможностите за посещение на културно-образователни и информационни инициативи и изяви, организирани от библиотеката.

Раздел пети

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.15. Трудовите правоотношения между работника или служителя и работодателя в библиотеката се създават, изменят и прекратяват съобразно Кодекса на труда.

Чл.16. Прекратяване на трудовите договори с работници и служители става след подписването на протокол за издаване на документацията и имуществото, с което е работено и представяне на обходен лист за всички звена на библиотеката.

Раздел шести

РАБОТНО ВРЕМЕ, ДЕЖУРСТВА, ПОЧИВКИ

Чл.17. Началният и крайният час на работното време, обедната и работната почивка се определят със заповед на директора, съобразно разпорежданията на КТ, сезона и нуждите на населението.

Чл.18. През съботните дни се дава дежурство в обслужващите звена по график, утвърден от директора.

Чл.19. Всички останали права и задължения на служителите и ръководството са регламентирани в Правилник за вътрешния ред в Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград.

Раздел ceдми

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Чл.20. Основни библиотечни услуги предоставяни безвъзмездно от Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград:

(1) . Ползване на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;

(2) . Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;

(3) .Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и ползване на интернет за образователни, социални и научни цели.

Чл.21.Специализирани библиотечно-информационни услуги, предоставяне възмездно от Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград:

(1) . Изготвяне на писмена библиографска справка от собствени и чужди бази данни по зададена тема;

(2) . Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

(3) . Търсене, справка и заявка на библиотечни документи по междубиблиотечно заемане и доставка на документи;

(4) . Доставка и връщане на библиотечни документи по междубиблиотечно заемане;

(5) . Копиране, принтиране и сканиране на библиотечни документи;

 (6) Публикуване на издания.

Чл.22.(1) Размерът на таксите на специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Градска библиотека Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград се определят с акт на Общински съвет – Асеновград.

(2) Размерът на таксите на платените услуги е регламентиран в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград, приета с решение № 344 от 27.04.2016 г. на Общински съвет – Асеновград.

(3) Промени на таксите се утвърждават от Общински съвет – Асеновград

Чл. 23. Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград предлага безплатни културни, социални, образователни и  информационни  програми. За повишаване качеството на тези програми библиотеката си партнира и сътрудничи с правителствени и неправителствени организации.

Раздел осми

ИМУЩЕСТВО  НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-АСЕНОВГРАД

Чл.24. Имуществото на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград се състои от:

(1). Недвижимо имущество – с право на управление на общински недвижим имот. – предоставено с Акт за публична общинска собственост № 76/ 19.08.1997 г. и Решение № 680 от 28.09.2005 г. на Общински съвет Асеновград.

(2).Движимо имущество: библиотечен фонд, компютърна и аудио-визуална техника, стопански инвентар, дълготрайни материални, нематериални и краткотрайни активи.

Чл.25. Отговорност за опазване на имуществото носят всички служители на библиотеката. Степента на отговорност се определя от длъжностната характеристика.

Раздел девети

 ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “ – АСЕНОВГРАД

Чл.26. Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград се финансира от:

(1) . Бюджета на Община Асеновград съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОБ.

(2) . Целеви субсидии от Министерство на културата, според защитени библиотечни проекти и програми.

(3) . Средства по договори след защитени библиотечни проекти пред неправителствени организации в страната и чужбина.

(4) . Дарения, завещания, и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица.

(5) . Реализирани приходи от присъщи и специфични дейности в библиотеката съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОБ;

(6) . Други субсидии, определени с решение на Общински съвет – Асеновград.

Чл.27. Отчетност

(1). Счетоводната дейност на  Градска библиотека – Асеновград се осъществява съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове, както счетоводната политика на община Асеновград, прилагайки на практика основните функции, задължения и отговорности, регламентирани в длъжностните характеристики на посочените материално-отговорни лица.

(2). Съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на Градска библиотека – Асеновград  се осъществява в съответствие със Закона за счетоводството и публичните финанси.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият Правилник е разработен въз основа на Закона за закрила и развитие на културата и Закона за обществените библиотеки.

2. Този Правилник подлежи на допълнение и изменение в съответствие с действащите закони и нормативни актове в областта на културата.

3. Всички невключени в настоящия Правилник въпроси се регламентират с Правилник за вътрешния трудов ред, който се утвърждава от директора на  Градска библиотека  „Паисий Хилендарски”.

4. За неуредени в този Правилник или Правилника за вътрешния трудов ред случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

5. Настоящият правилник влиза в сила от 07.02.2022 г. с влизане в сила на Решение № 1080 от 26.01.2022 г. на Общински съвет – Асеновград.

.