Правила за обслужване на читателите в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда взаимоотношенията на  читателите (потребителите) с Градска библиотека “Паисий Хилендарски”.

Чл. 2.(1) Градска библиотека “Паисий Хилендарски” е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд и специализирани информационни услуги на гражданите на Асеновгради селищата от Асеновградска община.

(2) Осигурява информация за библиотечния си фонд и колекции, както и за библиотечните фондове и колекции на други библиотеки в страната.

(3)   Библиотеката осигурява равноправен достъп до информация на всеки гражданин.

Чл. 3. (1) Отношенията между Библиотеката и читателя се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените библиотеки, и възникват с издаването на читателска карта.

(2) Когато Библиотеката предостави на читателя библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване, съгласно Закона за задълженията и договорите (чл. 243–245, 247–249).

Чл. 4. Библиотеката предоставя следните услуги:

(1) Ползване на библиотечния фонд и колекциите му на място в Библиотеката и извън нея.

(2) Доставка на библиотечни документи от други библиотеки в страната.

(3) Библиографски и информационни услуги:

1. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни; 
2. Предоставяне на устна и писмена библиографска и фактографска

информация;
3. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
5. Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

(4) Копиране и сканиране на библиотечни документи.

(5) Други услуги.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 5. (1) Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на директора.

(2) Библиотеката не работи с читатели всяка последна сряда от месеца, поради профилактика на фондовете и техниката.

(3) Библиотеката работи с лятно и зимно работно време.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ. ПОСЕЩЕНИЯ

Чл. 6. Ползването на Библиотеката става срещу представяне на читателска карта. 

Чл. 7. (1) Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва в отдел Заемна за възрастни и в Детския отдел след представяне на документ за самоличност.

Забележка: При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен своевременно да уведоми Библиотеката.

(2) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 8. Читателската карта е единна и важи за всички отдели на Градската библиотека, независимо от мястото на издаването.Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

Чл. 9. Регистрацията е за срок от дванадесет месеца, считано от датата на записване.

Чл. 10. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към библиотеката.

Чл. 11. Читателската карта и специализираните услуги се извършват срещу заплащане на такса /таксата за читателската карта включва цената на консумативите за издаването ѝ/, определена с решение на Общински съвет-Община Асеновград на основание Закон за местните данъци и такси и Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги.

Чл. 12. Изисквания при регистриране на читателите:

(1) Лица над 14 години се записват срещу представяне на лична карта;

(2) Деца, ненавършили 14 години, се регистрират с документ за

самоличност на родител или настойник;

(3) За деца под 6 години библиотечни документи могат да заемат само

родител или настойник, след като се запишат за читатели;

Чл. 13. При регистриране читателите трябва да се информират за:

(1) Услугите, които могат да получат в Библиотеката; както и мястото и реда на получаването им.

(2) Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

Чл. 14. (1) Читателите могат да заемат за домашно ползване до 5 (пет) броя библиотечни документи едновременно.

Чл. 15. Читателите заемат за дома библиотечните документи за определен

срок:

(1) Книги, ноти – 30 календарни дни;
(2) Графични издания – 15 календарни дни;
(3) Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD, DVD – 10 календарни дни
Забележка: Срокът за връщане се отбелязва задължително в датника или на компютървата разпечатка на всеки зает библиотечен документ.

Чл. 16. Презаписване и запазване на библиотечни документи:
(1) Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите в момента библиотечни документи не се търсят от други читатели.
(2) Удължаването на срока може да стане в съответния отдел, от който са заети библиотечните документи чрез един от следните начини: лично, по телефон или по електронна поща (e-mail), но не повече от 2 (два) пъти след първоначалното заемане.
(3) За учебни и научни цели срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя до 3 (три) пъти.
(4) Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват за срок до 3 работни дни след уведомяване на читателя.

Чл. 17. (1) Читателският картон се съхранява в електронен и хартиен вариант. Читателят получава компютърна разпечатка на картона си, върху която се подписва срещу заетите библиотечни документи. Презаписаните библиотечни документи по телефон или електронна поща се отразяват в електронния читателски картон и на вече съществуващата разпечатка.

Чл. 18. При връщане на библиотечните документи библиотечният специалист проверява физическото им състояние и отписва всеки върнат документ. 

Чл. 19. Библиотечният специалист  не приема повредени от читателя библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от читателя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове. 

Чл. 20. (1) Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Кодекса за междубиблиотечно заемане, читателите на библиотеката не могат да заемат за дома и да изнасят извън Библиотеката следните библиотечни документи:

1. Документи от фондовете в читалнята;

2. Библиотечни документи от фондовете на читалните в Детски отдел и Отдел Изкуство;

3. Периодични издания.
4. Документи на други библиотеки, получени по междубиблиотечно

заемане.

Чл. 21. Читател не може да заема за дома библиотечни документи в следните случаи:

  1. Читателят не притежава едногодишна читателска карта;
  2. Многократно е просрочвал връщането на заетите за дома библиотечни документи.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНЯ

Чл. 22. В читалните зали са предложени справочни издания (енциклопедии, речници и др.), книги, обособени по отрасли на знанието, и получаваните по абонамент периодични издания за текущата година.

Чл. 23. Документи в единствен екземпляр, документи от специализираните фондове, документи на други библиотеки, получени по междубиблиотечно заемане, и периодични издания се ползват задължително и само в читалните на Библиотеката.

Чл. 24. Читателските заявки за търсените библиотечни документи се приемат от библиотечният специалист след представяне на валидна читателска карта.

Чл. 25. (1) Ползването на библиотечни документи в читалните става с попълнена и подписана от читателя заемна бележка.
(2) При връщане на библиотечните документи библиотечният специалист проверява и отписва ползваните документи след което връща читателската карта. 

Чл. 26. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в Читални зали до 10 (десет) работни дни.

Чл. 27. Забранено е:

1. Изнасянето на библиотечни документи от фонда на читалните извън Библиотеката;

2. Разговорите по мобилни телефони;

3. Нарушаването на реда и тишината.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Чл. 28. Библиотеката предоставя на читателите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.

(1) Основни услуги:

1. Устни библиографски справки;
2. Устни фактографски справки.

Забележка: Извършват се на всички места за обслужване на читателите.

(2) Специализирани услуги:

1. Писмени тематични библиографски справки;
2. Писмени фактографски справки и информационни бюлетини;
3. Тематични справки с пълни текстове на документи от външни

мрежови ресурси и бази данни;

4. Текущо информиране по заявка;

5.  Библиографско издирване с електронна доставка на документи;

Чл. 29. Предоставянето на писмена тематична библиографска информация се извършва след подаване в отдел Читалня на заявка по образец. (Образец № 1)

Чл. 30. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно утвърдения Ценоразпис на Библиотеката.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

Чл. 31. Услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) предоставя материали от фонда на Библиотеката и може да доставя на читателите (с абонамент, не по-малък от 6 месеца) материали за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина.

Чл. 32. Заявка по образец за доставка на документи по междубиблиотечно заемане се приема при предоставени в писмен вид пълни библиографски данни. (Образец № 2)

Чл. 33. Чрез МЗ могат да се получават всички видове документи в оригинал или копия с изключение на справочници, енциклопедии, дисертации, отделни броеве или течения от периодични издания.

Чл. 34. Статии от периодични издания и от сборници с научни доклади се предоставят задължително само под формата на копия, които могат да бъдат получени и по електронен път.

Чл. 35. Срокът и редът на заемането на книги се регламентира от библиотеката, предоставяща библиотечните документи.

Чл. 36. Документите, предоставени от други библиотеки, се ползват само в Читалнята на Библиотеката.

Чл. 37. Услугите на Междубиблиотечно заемане се заплащат според утвърдените такси за заявка плюс пощенските разходи.

РАЗДЕЛ ОСМИ
КОПИРАНЕ И СКАНИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 38. Потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги срещу заплащане, определено с Наредба и Решение на Общински съвет-Асеновград.

Чл. 39. Всеки читател на Библиотеката може да копира, сканира документи от библиотечния фонд, съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право, като попълва декларация по образец – само за цял документ. (Образец № 3)

Чл. 40. Читателят лично попълва Заемна бележка, в която посочва страниците, които желае да му бъдат копирани или сканирани от библиотечни документи, притежавани във фондовете на Библиотеката или доставени по междубиблиотечно заемане за неговите цели.

Чл. 41. Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само с разрешение на библиотечният специалист, обслужващ със съответния документ.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП И ИНТЕРНЕТ
В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Чл. 42. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

Чл. 43. Право на ползване на компютрите има всеки читател след представяне на валидна читателска карта.

Чл. 44. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 1 час. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители. 

Чл. 45. Компютрите са на разположение на потребителите в рамките на работното време. 

Чл. 46. Слушалки и камера се получават от библиотечният специалист след поискване и се връщат обратно при приключване на работа. 

Чл. 47. Не се разрешава:

1. Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;

2. Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталирания софтуер;

3. Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие.
Забележка: На всеки компютър има инсталиран филтър, който

 ограничава достъпа до някои сайтове с непозволено съдържание.

4. Използването на предоставената от Библиотеката техника за комерсиални цели;

5. Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от потребителите;

6. Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.

Чл. 48. Библиотечният специалист е упълномощен да следи за спазването на правилата и да предприеме незабавни действия при констатиране на нарушение.

Чл. 49. При нарушаване на някое от тези правила, достъпът на читателя до Информационния център се прекратява незабавно. При повторно нарушение потребителят се лишава от достъп до Информационния център за срок от 6 месеца.

Чл. 50. Петнадесет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите. 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 51. В Библиотеката не се допускат и обслужват лица в нетрезво състояние, със занижена лична хигиена, замърсено или неприлично облекло. 

Чл. 52. Всеки читател поема задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до лишаване от читателски права. Читателите и посетителите на библиотеката са задължени:

1. Да се осведомят за правата и отговорностите си, които поемат като читатели на Библиотеката или като потребители на други услуги;

Забележка: Читателят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи;

2. Да не нарушава начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване;

3. Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки;

4. Да преглежда заетите библиотечни документи при получаването им и да уведомяват библиотечният специалист при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи;

5. Да пазят библиотечните документи в добър вид. Да не увреждат библиотечните документи, каталози и картотеки;

6. Да поправят неволните вреди, нанесени на библиотечните документи при ползването им;

7. Да не преотстъпва ползването на заетите библиотечни документи на трети лица;

8. Да съблюдават срока и условията за ползване на библиотечните документи. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в компютърната разпечатка на читателския картон, читателят заплаща глоба;

9. Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места;

10. Да се отнасят етично и с уважение към останалите читатели и служителите в библиотеката;

11. Да пазят ред и тишина в библиотечната сграда и да не водят разговори по мобилни телефони;

12. Да не внасят храни и напитки в читалните зали и залите за книгозаемане за дома;

13. Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Заповедта за забрана за тютюнопушенето.

Чл. 53. (1) Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове читателят може да замени загубен или повреден библиотечен документ, в рамките на срока за връщане, с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена издание на друго заглавие, годно за ползване от читателите. 
(2) Когато читателят не изпълни условията на ал. 1 от настоящия член, той заплаща обезщетение в размер петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.

Чл. 54. При кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно Закона за обществените библиотеки и действащата законова уредба в страната. 

Чл. 55. При неспазване на настоящите Правила се отнема правото на читателя да ползва услугите на Библиотеката за определено време или завинаги по преценка на ръководството.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 56. Библиотечните специалисти са задължени:
(1) Да спазват технологичните изисквания за работа в Библиотеката.
(2) Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.
Чл. 57. Библиотечните специалисти, обслужващи читатели са задължени:
(1) Да поддържат регистър „Читатели” с обработени лични данни, на основание чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД и съгласно Инструкция за водене на регистри за лични данни от 6.11.2006 г.
(2). Да пазят достъпа до личните данни на читателите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните им данни и ползваните от тях библиотечни документи в Библиотеката. При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.
(3) Да запознават новите читатели и потребители с реда за ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.
(4) Да упътват, информират и оказват помощ на читателите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси и с фондовете на свободен достъп.
(5) Да обслужват потребителите в неравностойно положение, адекватно на потребностите им. 
(6) Своевременно да регистрират в читателския електронен или хартиен картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от читателите.
(7) Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки за библиотечни документи.
Забележка: При невъзможност поръчаният библиотечен документ да бъде предоставен за ползване да информират читателя и да му предоставят други възможности, които биха могли да удовлетворят интересите му в съответствие с действащите правила.
(8) Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп.
(9) Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката.

(10) Да не допускат ползване на Библиотеката от потребители без регистрация.
(11) Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.

Чл. 58. Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред. 

Чл. 59. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите имат право да уведомят Директора на Библиотеката. За неотстранените нарушения потребителите информират Общинското ръководство. 

Тези  Правила за обслужване на читателите на Градска библиотека “Паисий Хилендарски”- Асеновград са приети с протокол  № 2 от 01.01.2019 г.  и влизат в сила от датата на утвърждаването им  08.03.2019  г.

Образец 1

Градска библиотека “Паисий Хилендарски”- Асеновград

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ

ПИСМЕНА СПРАВКА №……….

Тема: …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ключови думи: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

За каква цел е необходима справката: …………………………………………………………………….

Поръчана от: ……………………………………………………………………………………………………………..

Адрес:. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Тел.: ………………………………………, E-mail: ……………………………………………………………………….

Професия: Къде работи/учи: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Приета на дата: ………………………………………………………………………………………………………….

Приета от: ………………………………………………………………………………………………………………….

Образец 2

Градска библиотека “Паисий Хилендарски”- Асеновград

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ   З А Е М Н А   Б Е Л Е Ж К АКласификационен индекс  Сигнатура   Дата на заемане Дата на връщане
Поръчка  № ……../…………….               от         наименование на библиотеката заявител   изпратена до:                                                   наименование на изпълняващата библиотека                                                
Доставка на документа не по-късно от 
Автор (или заглавие на периодично издание):    Заглавие (автор или заглавие на статията):     Място на издаване:   Издателство: ISBN/ISSN   Източник на библиографски данни
Год. на издаване:  Том/Годишнина  Част №  Страници  Копие  Електронно  копие
Адрес на библиотеката, която поръчва: п.код град ул., № тел.: имейл адрес: Наименование на библиотеката  
Начин на изпращанеПощаКуриер На място
Начин на разплащане   

Образец 3

Градска библиотека “Паисий Хилендарски”- Асеновград

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният(ата)……………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

читателска карта № ………………….., декларирам, че копираният библиотечен документ

………………………………………………………………………………………………………

(автор, заглавие, том, сигнатура)

ще бъде ползван само за научни и образователни цели, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права и няма да се ползва за търговски цели.

Дата: ………………………                                         Декларатор:

(подпис)